Retouching Example

   No Retouching


 retouching  With Retouching